Pályázat a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet, intézményvezető beosztás betöltésére.A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet a

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
intézményvezető (megbízott magasabb vezető)


beosztás betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012. április 1-től 2017. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye 9700 Szombathely, Gagarin u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezetőjének feladata az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működtetése, a színvonalas szakmai munka szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása, és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Főiskola, az 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. vagy 8.2. vagy 9.3. pontjában előírt szakirányú szakképzettség,
•    legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a szociális ellátás és/vagy egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
•    büntetlen előélet,
•    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    szociális szakvizsga,
-    szociális ellátás területén szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    a pályázó szakmai önéletrajza,
-    az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok(ok) másolata,
-    az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
-    pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatának igazolása,
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
-    A pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 6.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a kinevezését követő 2 éven belül kötelezettséget vállal a szociális szakvizsga megszerzésére, feltéve, ha az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján nem mentesül
-    A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
-    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március .13

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fördősné dr. Kardos Erzsébet, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ főosztályvezető-helyettese a 94/515-740 -es telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 136/2012. számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
•    Személyesen: dr. Huszár Lilla, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője részére, Vas megye, 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§ (9)-(12) bekezdése szerint a pályázati határidő lejártát követően a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi. Az igazgató megbízására a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
    www.kszk.gov.hu – 2012. február 12.
    Szociális Közlöny soron következő száma,
    a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hirdetőtáblája (helyben szokásos mód) – 2012. február7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendelet módosításáról szóló 258/2011. ( XII. 7.) sz. Korm. rendelet.